ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਦੀ ਰਹੀਂ__

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਮਨ ਪਰਚਾਉਦੀ ਰਹੀ__
 
Top