ਹਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਸੰਗ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ__

ਵਕਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਿਜੇ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਕੋਈ_
 
Top