ਮੌਤ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੌਤ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਐ__

ਵਸੀ ਦਿਲ ਚ ਮਸੂਕ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਐ__
 
Top