ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਨੇ ਬਾਰੇ, ਪੁਤਲਾ ਹਾ ਮੈ ਮਿਟੀ ਦਾ__

ਸੱਭ ਮੁਕ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੇਲਾ ਆਊਦਾ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਦਾ_
 
Top