ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਸਾਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਅੱਗੇ ਆ__

ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਜੱਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ__
 
Top