ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲ-ਫਰੈਡਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ__

ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਦਾ Status ਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ__
 
Top