ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ__

ਮੰਜਿਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਪਰ ਸਭ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ__
 
Top