ਓ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਾਂ__

ਮੈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਘੁਟ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੋ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਈ ਨੀ ਪੈਣੀ__
 
Top