ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ Dil ਸਾਫ ਅਸੀਂ__

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਚੇਹਰੇਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ_
 
Top