ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਚੜਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਹੋਰ ਦੀਆਂ__

ਨਹੀ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀ ਰੀਸਾਂ, Yenkne ਤੇਰੀ ਟੋਹਰ ਦੀਆਂ__
 
Top