ਜਿਵੇਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਵੇਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਮਾਣੇ ਨਾ__

ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਅ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਨਾ__
 
Top