ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ__

ਪੈਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ_
 
Top