ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ__

ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ__
 
Top