ਮੈ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ ਅਸੂਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ__

ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ__
 
Top