ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ__

ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਵੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ__
 
Top