ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਮੈਨੂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ__

ਯਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਗਲ ਕਰ ਲੈ ਦੱਸ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀ ਹੈ__
 
Top