ਭਾਂਵੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਭਾਂਵੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਭਾਵੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੁੰਡੇ__

ਜੇ ਅਗਲੀ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਗੇ ਮੁੰਡੇ__
 
Top