ਰੱਬਾ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬਾ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਨੀ ਕੋਈ ਹੀਰ ਟੋਲ੍ਹਦਾ__

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬੋਲਦਾ__
 
Top