ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਸ ਵੱਡਾ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਸ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦੀਆਂ__

ਮੁੰਡੇ ਪਰਸ ਛੋਟਾ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ__
 
Top