ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਦੰਗੀ ਨਵੀ ਵਸਾ ਲੀ__

ਮੈ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਇਸਕ ਦੀ ਲਾ ਲੀ__
 
Top