ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਭਰਾ ਨੀ ਮਿਲਦਾ__

ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮਿਲਦਾ__
 
Top