ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ__

ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕਰਦਾ__
 
Top