ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਏਦਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਏਦਾਂ ਮਜਾਕ ਨਾ ਬਣਾ__

ਕੇ ਤੇਰੀਆ ਅਖਾਂ ਤਰਸ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ_
 
Top