ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਆਰੀ__

ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਏ ਯਾਰੀ__
 
Top