ਨਾ ਨਾਰਾਂ ਦੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਾ ਨਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ__

ਰੱਬ,ਮਾਪੇ,ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਪਰਵਾਹ ਬੱਸ ਇਹਨਾ ਚਾਰਾਂ ਦੀ__
 
Top