ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ__

ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ__ :/
 
Top