ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੇ ਤਰੀਫ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੇ ਤਰੀਫ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ__

ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ__
 
Top