ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ__

ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ__
 
Top