ਗਿੱਟੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਿੱਟੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨਾਗ ਦੀ ਬੱਚੀ__

ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਕੱਚੀ__
 
Top