ਅੱਗ ਚ ਪਲ-ਪਲ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਇੰਤਜਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਪਲ-ਪਲ ''ਬੱਲ'' ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ।
 
Top