ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਓਏ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ


Sanjeev dadralal
 
Top