ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਯਾਦ ਕਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਯਾਦ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰਨੇ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਸਾਹ ਨਿੱਕਲੂ__

ਜਦ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲ ਚੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਹ ਨਿੱਕਲੂ__
 
Top