ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਡ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਡ ਦੇ ਖੇਆਲ ਓਹਦਾ__

ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਲਗਦਾ__
 
Top