ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਗੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ__

ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਖੋਰਿਆ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ__
 
Top