ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ__

ਬਹੁਤ ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਕ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ__
 
Top