ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਤੀ ਓ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਅਸੀ__

ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਬੁਰੀ ਏ ਖਾਦੇ ਆਪਣਿਆ ਹੱਥੋ ਹੀ ਮਾਰ ਅਸੀ__
 
Top