ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਇੱਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ__

ਉਨ੍ਹਾ ਨੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ__
 
Top