ਨੀ ਮੈਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਮੈਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਜਹੀ__

ਤਾਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏਂ__
 
Top