ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜੋਬਨ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ__

ਸਾਥ ਛੱਡਗੇ ਸੱਜਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਬਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ__
 
Top