ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ
ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ
ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਬਣ ਤੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ
ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹ......
 
Top