ਕਮਦਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ

KARAN

Prime VIP
ਕਮਦਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ
ਤੂੰ ਗਾਹਕ ਬੱਸ ਗੋੇਰੇ ਚੰਮ ਦਾ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣੇ
ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੰੂ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਦਾ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦਾ
ਜੋ ਬੀਜੇਂਗਾ ਓਹ ਵੱਢੇਂਗਾ
ਫਲ ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਮਿਲੂ ਕਰਮ ਦਾ
ਕੋਕੀਦੀਪ
 
Top