ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਪੁੱਛਦੀਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਪੁੱਛਦੀਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ__

ਜੱਟ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈ ਲੁਕੋਇਆ ਕੀ ਆ__:)
 
Top