ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਬਾ Love ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਈ ਚੱਲਣੀ ਜੱਟ ਜੁਗਾੜੀ ਤੋ__

ਉਹ English ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈ ਸੀ ਦਸਵੀ ਕੀਤੀ ਓ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋ__:/
 
Top