ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀੳਂ ਮੰਨੀ ਦੀ__

jatt ਨੰੂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਜੋਸ਼ ਿਦੰਦੀਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ__:)
 
Top