ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ___
.
.
.
.
.
.
ਦੂਜਾ ਸ਼ੌਕ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁੰਦੇ 5-7 ਵੈਲੀ ਨਾਲ__;)
 
Top