ਚਲ ਹੋਰ ਨਹੀ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਲ ਹੋਰ ਨਹੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾ ਚ ਬੇਹਨ ਜੋਗੇ ਹੋਗੇ__

ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੇਹਨ ਜੋਗੇ ਹੋਗੇ__:(
 
Top