ਇਸ਼ਕ਼ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ਼ਕ਼ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣੇ__

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ਼ ਗੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਨ ਨਿਆਣੇ__:/
 
Top