ਏਡੇ-ਏਡੇ ਬੈਗ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਏਡੇ-ਏਡੇ ਬੈਗ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਨੀ ਹੁੰਦੇ__
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ਜਿੱਡੇ-ਜਿੱਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ__:d
 
Top