ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ__

ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ__</3
 
Top