ਖਾ ਖਾ ਮੂੰਗਫਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਾ ਖਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਦਿਯੋ ਗੰਦ__

ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇਆ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਠੰਡ__;)
 
Top